Swiss Osiguranje dužno je da u slučaju neimovinske štete, najkasnije u roku od 30 dana, a u slučaju imovinske štete, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema urednog odštetnog zahtjeva, oštećenom licu dostaviti:

  • obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete nesporni ili
  • obrazloženi odgovor, ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni.

Ukoliko je za utvrđivanje osnova i visine naknade štete po podnijetom odštetnom zahtjevu potrebno duže vrijeme, rok za odlučivanje po zahtjevu može se produžiti do 60 dana od dana prijema odštetnog zahtjeva.

Protiv odluke Društva o načinu likvidacije štete podnosilac odštetnog zahtjeva ima pravo prigovora Komisiji za prigovore u roku od 30 dana od dana prijemea Odluke. Komisija donosi odluku po prigovoru najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.