U slučaju iznenadne bolesti ili nezgode koja vam se dogodi u inostranstvu, polisa putnog zdravstvenog osiguranja garantuje vam pokriće troškova:

  • Za ambulantno liječenje,
  • Za ljekove i zavoje, sanitetski materijal,
  • Za bolničko liječenje,
  • Za prevoz do najbliže bolnice,
  • Za prevoz u zemlju prebivališta,
  • Za stomatološke usluge,
  • Za mnoge druge potrebe koje su u vezi sa nastalom povredom ili bolešću.

Osiguranje mogu zaključiti sva lica starosti do 85 godina koja su domaći ili strani državljani, a koji imaju prebivalište, odnosno odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Crnoj Gori.

Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu, tj. isključivo u zemljama koje su navedene u polisi, a osiguranje mora biti zaključeno prije putovanja u inostranstvo.

Osiguranje se može zaključiti kao:
  • Individualno osiguranje,
  • Porodično osiguranje,
  • Grupno osiguranje.

Swiss Osiguranje obezbjeđuje usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u cijelom svijetu, 24 časa dnevno, 365 dana u godini, a sve u saradnji sa priznatom asistentskom kućom APRIL Assistance.