ODBOR DIREKTORA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA »SWISS OSIGURANJE« A.D. PODGORICA

Na osnovu članova 135. i 149. Zakona o privrednim društvima (»Službeni list Crne Gore« br. 65/20) i člana 40. Statuta Osiguravajućeg društva »Swiss Osiguranje« A.D. Podgorica, Odbor direktora Osiguravajućeg društva »Swiss Osiguranje« A.D. Podgorica saziva

Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva »Swiss Osiguranje« A.D. Podgorica

Sjednica će se održati u ponedeljak, 28.12.2020. godine sa početkom u 14:00 časova, elektronskim putem, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, putem dvosmjerne komunikacije kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije.

Za Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva, predložen je sledeći

Dnevni red

  • Izbor predsjedavajućeg Sjednice i ovjerivača Zapisnika;
  • Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara Društva;
  • Usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara;
  • Donošenje Odluke o promjeni naziva;
  • Donošenje Odluke o usvajanju Statuta;
  • Donošenje Odluke o usvajanju loga;
  • Donošenje Odluke Odluke o prestanku članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima Odbora;
  • Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
  • Donošenje Odluke o o utvrđivanju visine naknade za rad u Odboru direktora;
  • Tekuća pitanja/Razno.


Skupština akcionara se može održati ukoliko istoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, osim Odluke za tačke 5 i 8., donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (281.159 akcija od ukupno 562.317 akcija sa pravom glasa).

Tačka 5. - Odluka o usvajanju Statuta se može donijeti ukoliko za nju glasa najmanje 2/3 prisutnih ili zastupanih akcionara odnosno akcionara koji su glasali putem glasačkih listića.

Glasanje za tačku 8. Dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva obavlja se po kumulativnom sistemu i svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru.

Akcionari svoja prava ostvaruju u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se Sekretaru Društva najkasnije sat vremena prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Materijal za sjednicu Skupštine akcionara staviće se na uvid akcionarima počev od 07.12.2020. godine, u sjedištu Društva, u ul. Josipa Broza Tita 23a, u vremenu od 8h do 16h svakog radnog dana.

Informacije o održavanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara biće objavljene na sajtu www.swiss-osiguranje.com.