Redovna godišnja sjednica

Na osnovu člana 36. stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 06/02 ... 40/11) i člana 39. Statuta Osiguravajućeg društva "Swiss Osiguranje" A.D. Podgorica, Odbor direktora Osiguravajućeg društva "Swiss Osiguranje" A.D. Podgorica saziva

Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva "Swiss Osiguranje" A.D. Podgorica

Sjednica će se održati u ponedeljak, 27.04.2020. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama Društva, u Podgorici, u ulici Josipa Broza Tita 23a.

Za Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Društva, predložen je sledeći

Dnevni red

 • Izbor predsjedavajućeg Sjednice i ovjerivača Zapisnika;
 • Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara Društva;
 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
 • Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za poslovnu 2019. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
 • Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za potrebe nadzora za 2019. godinu;
 • Donošenje Odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 • Donošenje Odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja u 2019. godini;
 • Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu;
 • Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2019. godinu;
 • Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Interne revizije za 2019. godinu (prilog: Program rada Interne revizije za 2020.godinu);
 • Donošenje Odluke o izboru spoljnog revizora za vršenje revizije finansijskih izvještaja za 2020. godinu;
 • Donošenje Odluke o prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima Odbora;
 • Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva (sa ovjerenim izjavama da nije došlo do promjene podataka potrebnih za izdavanje saglasnosti od strane Agencije za nadzor osiguranja ili sa priloženom Saglasnošću Agencije za novog člana Odbora);
 • Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u Odboru direktora;
 • Tekuća pitanja/Razno.


Skupština akcionara se može održati ukoliko istoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, osim Odluke za tačku 13., donose se većinom od prisutnih glasova, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (281.159 akcija od ukupno 562.317 akcija sa pravom glasa).

Glasanje za tačku 13. Dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora obavlja se po kumulativnom sistemu i svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru.

Akcionari svoja prava ostvaruju u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se Sekretaru Društva najkasnije sat vremena prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Materijal za sjednicu Skupštine akcionara staviće se na uvid akcionarima počev od 06.04.2020. godine, u sjedištu Društva, u ul. Josipa Broza Tita 23a, u vremenu od 8h do 16h svakog radnog dana.

Informacije o održavanju Redovne godišnje Skupštine akcionara biće objavljene na sajtu www.swiss-osiguranje.com.