Poštovani,

U skladu sa trenutnom situacijom i aktivnostima koje se preduzimaju u cilju prevencije širenja korona virusa, a u cilju očuvanja javnog zdravlja, na osnovu instrukcija Ministarstva zdravlja, kao i drugih nadležnih institucija, Osiguravajuće društvo „Swiss Osiguranje“ A.D. Podgorica uvodi sljedeće privremene mjere:

1. Mole se stranke da dolazak u prostorije Swiss Osiguranja svedu na minimum. Sve neophodne informacije stranke mogu zatražiti i putem telefona 020/657-300 ili putem mail-a info@swiss-osiguranje.com.

2. U cilju prevencije i zaštite zdravlja zaposlenih i stranaka, ograničili smo broj stranaka koje mogu istovremeno boraviti u prostorijama Društva. U skladu sa tim u prostorijama Društva istovremeno ne može boraviti više od 2 stranke. Molimo Vas da pratite uputstva radnika obezbjeđenja.

3. Prijava šteta će se vršiti putem telefona 020/657-300, odnosno putem mail-a stete@swiss-osiguranje.com, putem pošte na adresu Swiss Osiguranje, ulica Josipa Broza Tita 23a, Podgorica, kao i neposredno od strane stranke.

4. Prilikom boravka u prostorije Društva molimo Vas da budete na udaljenosti od najmanje 1,5m od zaposlenog. Zabranjeno je rukovanje sa zaposlenima.

5. Prilikom ulaska u prostorije Društva molimo Vas da izvršite dezinfekciju ruku u skladu sa uputstvima radnika obezbjeđenja.

6. Prilikom kijanja i kašljanja pokrijte usta i nos papirnom maramicom ili kašljite / kijajte u vrh rukava ili iste prekrijte savijenim laktom. Bacite papirnu maramicu nakon svake upotrebe.

Zaštita zdravlja je cilj svih nas, s toga Vam se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.